Program Pirátů Prahy 6 pro komunální volby 2018

Zmodernizujeme a otevřeme radnici

Pro ty, kdo si chtějí vše vyřídit elektronicky, zavedeme online úřad s chytrými aplikacemi pro jednotlivé agendy. Možnost osobního vyřízení samozřejmě ponecháme. Zpřehledníme webové stránky Prahy 6. Zavedeme rozklikávací rozpočet a otevřeme dostupná data úřadu.

Ing. Miloš Vlach
Ing. Miloš Vlach
1

Podúkoly:

Vybudujeme záchytná P+R parkoviště

Budování P+R parkovišť na okraji Prahy v dosahu MHD je základním krokem pro řešení téměř všech dopravních problémů Prahy 6. Je třeba motivovat návštěvníky Prahy, aby nezajížděli do širšího centra, ale zaparkovali již na okraji Prahy a pro dopravu využili MHD. Tím se nejen sníží dopravní zátěž, ale ušetří se i parkovací místa.

Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
2

Podúkoly:

Zlepšíme kvalitu vzdělání

Z rozpočtu Prahy 6 dáme peníze ředitelům škol zřizovaných Prahou 6 na osobní ohodnocení pedagogů. Rozšíříme kapacity MŠ i ZŠ, do nichž bude možné děti zapsat a registrovat elektronicky bez nutnosti každoročních front a stresů.

Václav Fořtík
Václav Fořtík
3

Podúkoly:

Vylepšíme a opravíme Prahu 6

Opravíme a veřejnosti dáme k užívání dlouho chátrající budovy, jako je Dejvická 4, trojdomí v Šolínově ulici nebo usedlost na Šatovce. Zrekonstruujeme Polikliniku pod Marjánkou – konečnou podobu určíme na základě komunitního plánování, po diskusi s lékaři, občany, památkáři i architekty.

Jan Lejčko
Jan Lejčko
4

Podúkoly:

Obnovíme bytový fond

Podporujeme inovativní řešení současné bytové krize, jako je koncept bytových družstev, a budeme prosazovat aktivní roli MČ v bytové politice. Nepodpoříme další zbytečné prodeje klíčových pozemků.

Jana Kabelová
Jana Kabelová
5

Podúkoly:

Zavedeme občanskou participaci nejen na papíře

Zpřístupníme jednání radničních komisí veřejnosti a začleníme veřejnost do diskuse a důležitých rozhodnutí o místech, kde žijí. Názory občanů budeme respektovat.

Mgr. Tomáš Šídlo
Mgr. Tomáš Šídlo
6

Podúkoly:

Zastupitelům vrátíme právo rozhodovat o majetku

Z městské společnosti SNEO a.s. uděláme moderní, otevřenou a efektivní společnost, která bude sloužit jako skutečná servisní organizace svému zakladateli, MČ Praha 6. Ukončíme její tajnůstkářství a neprůhlednost a pro veškeré investiční akce MČ obnovíme investiční odbor radnice.

Ing. Vladimír Šraier MBA
Ing. Vladimír Šraier MBA
7

Podúkoly:

Ochladíme Prahu 6

Budeme investovat do péče o stromy, výsadby mladých stromů, péče o zeleň a do vertikálního ozelenění. Snížíme tak prašnost, hlučnost a teplotu ve městě. Zasadíme se o zachování zahrádkářských kolonií. Najdeme vhodná místa pro umístění vodních prvků do ulic – např. fontánek a pítek.

Ing. Eva Tichá
Ing. Eva Tichá
8

Podúkoly:

Podpoříme konkrétní lidi

Podpoříme osobní sociální pracovníky a lékařskou a ošetřovatelskou terénní péči o seniory i osoby se sníženou pohyblivostí. Systémově podpoříme lidi pečující o jejich blízké doma. Zlepšíme dosažitelnost pohotovostní lékařské služby a navazujících služeb pohotovostních lékáren.

Barbora Hrůzová
Barbora Hrůzová
9

Podúkoly:

Kultura a historie Prahy 6 nezůstane na posledním místě

Budeme důsledně chránit historické památky a jedinečnost Prahy 6 - proto také podpoříme vlastníky památkově chráněných nemovitostí. Uděláme pořádek v grantech na kulturu a dáme jistotu tradičním provozovatelům oblíbených kulturních akcí a kulturním institucím.

Mgr. Ondřej Chrást
Mgr. Ondřej Chrást
10

Podúkoly:

Program Pirátů Prahy 6 pro komunální volby 2018

Modernization of the Prague 6 City Hall and open data

For those who want to handle everything electronically, we will set up modern online office with smart apps for particular agendas. However, for those who favour good old paper way with clerks, we will keep that as well. We will make the website of Prague 6 more clear and user friendly. We will introduce transparent clickable budget and open available data of the office.

Ing. Miloš Vlach
Ing. Miloš Vlach
1

Podúkoly:

Building of new P+R parking lots

Building P+R parking lots on the outskirts of Prague within easy reach of public transport is a basic step in resolving of most of traffic problems of Prague 6. Visitors of Prague should be encouraged not to enter the wider centre by car, but park on the outskirts of Prague and use public transport instead. This reduces not only the traffic load but saves parking space too.

Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
2

Podúkoly:

Improving quality of education in Prague 6

We will allocate the money from the budget of Prague 6 to the directors of schools established by Prague 6 for personal evaluation of the teachers. We will increase the capacities of the kindergartens and primary schools. We will also bring option of electronic registration and enrolment to the schools, which will reduce yearly queues and stresses.

Václav Fořtík
Václav Fořtík
3

Podúkoly:

Repairing and improvements of Prague 6

We will repair and give to public for use long-dilapidated buildings such as Dejvická 4., 3 buildings in Šolínova Street or a manor house on Šatovka. We will reconstruct the health centre Poliklinika Pod Marjánkou and we will determine the final form of the centre based on community planning, after discussion with doctors, citizens, preservationists and architects.

Jan Lejčko
Jan Lejčko
4

Podúkoly:

We will renew the housing fund

We support an innovative solution to the current housing crisis, such as the concept of housing co-operatives, and we will support the active role of the City Hall in housing policy. We will not support further unnecessary selling out of estates of key importance.

Jana Kabelová
Jana Kabelová
5

Podúkoly:

Introduce civic participation not only on paper

We will make meetings of City Hall commissions public. We will also engage the public into discussions and important decisions about places, where they live. We will respect opinions of the citizens.

Mgr. Tomáš Šídlo
Mgr. Tomáš Šídlo
6

Podúkoly:

Returning rights to City Hall deputies to decide on property

We will transform municipal company SNEO a.s. into a modern, open and efficient company that will serve as a real service organization to its founder, Prague 6 City Hall. We will terminate its secretiveness and opacity, and we will renew the City Hall’s Investment Department managing of all further investment actions.

Ing. Vladimír Šraier MBA
Ing. Vladimír Šraier MBA
7

Podúkoly:

Cooler and greener Prague 6

We will invest in the care of trees, planting of young trees, care of greenery and vertical greening. This will reduce dustiness, noise and temperature in the city. We plan to preserve gardening colonies. We will find suitable places for placing water elements on the streets - such as fountains and drinking spots.

Ing. Eva Tichá
Ing. Eva Tichá
8

Podúkoly:

Support to particular people

We will support personal social workers and assistants, medical and nursing care in the field for seniors and people with reduced mobility. We will systematically support people caring for their loved ones at home. We will improve the availability of Emergency Medical Services and follow-up Emergency Pharmacies.

Barbora Hrůzová
Barbora Hrůzová
9

Podúkoly:

The culture and history of Prague 6 is for us important

We will consistently protect the historical monuments and uniqueness of Prague 6 - so we will also support owners of listed conservation properties. We will make order in cultural grants and give certainty to the traditional operators of popular cultural events and institutions.

Mgr. Ondřej Chrást
Mgr. Ondřej Chrást
10

Podúkoly:

Program Pirátů Prahy 6 pro komunální volby 2018

Модернизируем ратушу Праги 6 и сделаем ее данные открытыми

Для тех, кто хочет оформлять документы в электронном виде, мы создадим современный онлайн-офис с умными приложениями для отдельных повесток офиса. Возможность личного оформления документов мы оставим. Интернетовский сайт Прага 6 сделаем более наглядным. Создадим открытый кликабельный бюджет, с свободным доступом к этим данным.

Ing. Miloš Vlach
Ing. Miloš Vlach
1

Podúkoly:

Построим P+R стоянки

Построение P+R (Park & Ride = Припаркуйся и Езжай) стоянок автомобилей на окраине г. Праги, в пределах досягаемости общественного транспорта, является основным шагом в решении большинства транспортных проблем Праги 6. Нужно мотивировать посетителей г. Праги, чтобы они не заезжали в город, а оставляли автомобили на стоянках, на окраине г. Праги, а дальше пользовались бы услугами общественного транспорта. Это позволит не только снизить трафик, но и сэкономит место для парковки в городе.

Viktor Mahrik
Viktor Mahrik
2

Podúkoly:

Повысим качество образования в Праге 6

Из бюджета, основанного Прагой 6, выделим деньги директорам школ для личных бонусов учителей. Мы будем наращивать потенциал детских садов и основных школ, в которые запись и регистрация будет в электронном виде, без ежегодных очередей и стресса.

Václav Fořtík
Václav Fořtík
3

Podúkoly:

Восстановим и отремонтируем Прагу 6

Мы поддерживаем инновационное решение нынешнего жилищного фонда, такое как концепция жилищных кооперативов, и, мы будем поддерживать активную роль районного совета в жилищной политике. Мы не поддержим другие ненужные продажи ключевых участков.

Jan Lejčko
Jan Lejčko
4

Podúkoly:

Восстановим жилищный фонд

Мы поддерживаем инновационное решение нынешнего жилищного фонда, такое как концепция жилищных кооперативов, и, мы будем поддерживать активную роль районного совета в жилищной политике. Мы не поддерживаем другие ненужные продажи ключевых участков.

Jana Kabelová
Jana Kabelová
5

Podúkoly:

Внесем гражданское участие не только на бумаге

Обеспечим общественности доступ к заседаниям советов мэрии и привлечем общественность к дискуссиям и важным решениям, касающихся мест где живут. Мнение граждан будем уважать

Mgr. Tomáš Šídlo
Mgr. Tomáš Šídlo
6

Podúkoly:

Вернем депутатам право решать вопросы собственности

Компанию SNEO a.s. /АО СНЕО/ превратим в современную, открытую и эффективную компанию, которая станет настоящей сервисной организацией для своего основателя, района Прага 6. Мы прекратим ее скрытность и непрозрачность, а для всех инвестиционных операций возобновим работу Департамента городских инвестиций.

Ing. Vladimír Šraier MBA
Ing. Vladimír Šraier MBA
7

Podúkoly:

Охладим район Прага 6

Мы будем инвестировать в такие мероприятия как уход за деревьями, посадки молодых деревьев, уход за зелёными насаждениями и вертикальными озеленениями. Этим уменьшим запыленность, шум и температуру воздуха в городе. Сохраним садоводство. Найдем подходящие места для размещения водных элементов на улицах, например, фонтаны и питьевые краники.

Ing. Eva Tichá
Ing. Eva Tichá
8

Podúkoly:

Поддержим конкретных людей

Окажем поддержку личным социальным работникам – ассистентам, а также медицинскую и медсестринскую помощь в поле для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Систематически поддержим людей, заботящихся о своих близких дома. Улучшим доступность неотложной медицинской помощи и дежурных аптек.

Barbora Hrůzová
Barbora Hrůzová
9

Podúkoly:

Культура и история Праги 6 не останется на последнем месте

Мы будем настойчиво защищать исторические памятники и уникальность Праги 6, поэтому, мы также будем поддерживать владельцев этих объектов. Организуем порядок в грантах по культуре и дадим уверенность в будущем традиционным организаторам популярных культурных мероприятий и хозяевам популярных культурных учреждений.

Mgr. Ondřej Chrást
Mgr. Ondřej Chrást
10

Podúkoly: