Pochybné právní zakázky Prahy 6 za stovky tisíc stále v mlze. Starosta Kolář nic nevysvětlil

Pochybné právní zakázky Prahy 6 za stovky tisíc stále v mlze. Starosta Kolář nic nevysvětlil

Otevřený dopis starostovi Prahy 6 Kolářovi k mediálně sledované kauze ohledně právních zakázek

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

níže přeposílám svou otevřenou odpověď panu starostovi na jeho velmi nezvyklou a nestandardní odpověď na mou interpelaci, kterou jsem přednesl na zasedání Zastupitelstva dne 25. 6. 2020. Jednalo se o interpelaci ohledně externích právních zakázek, u kterých ve velké části byly Kontrolním výborem Zastupitelstva zjištěny závažné nedostatky a které proto budí velkou mediální pozornost. Dávám do kopie adresy všech zastupitelů, protože si myslím, že by o této komunikaci měli být informováni. Přečte si prosím nejdříve samotnou interpelaci, pak odpověď pana starosty, poté tento můj text (reakci na odpověď pana starosty). Myslím si, že se jedná o důležité texty k pochopení závažnosti celého problému okolo právních zakázek, který pan starosta vědomě bagatelizuje a zlehčuje. Celá mediálně silně sledovaná kauza je o podezření z nehospodárného a netransparentního využití značných veřejných prostředků, za které my, jakožto zastupitelé, neseme voliči nám danou odpovědnost. Místo odpovědí na jasně položené otázky jsme však svědky opakovaného mlžení a osočování ad hominem. Toto skutečně vzbuzuje další otázky a ty si, jako Piráti Prahy 6, budeme klást i nadále . Nyní k samotné odpovědi:

Vážený pane starosto,

děkuji za Vaši odpověď, kterou však při nejlepší vůli jako odpověď označit bohužel nelze. Neodpovídáte na položené otázky, zato je Vaše odpověď plná osobních invektiv a zcela zbytečného napadání. V částech, kde odpovídáte k věci, pak zase překrucujete či dezinterpretujete mnou uvedená fakta. Mohu Vás ujistit, že já osobně se podobně nepřátelského tónu vyvaruji a že mé otázky v interpelaci ve velmi široké a mediálně velmi sledované kauze právních zakázek, jsou stejně jako tato odpověď vedeny snahou chránit obyvatele Prahy 6 a jejich městský rozpočet před potenciálními nehospodárnými výdaji veřejných prostředků. Má snaha směřuje k prosazení transparentního a hospodárného rozpočtu MČ Prahy 6, v tomto případě konkrétně právního odboru.

Ve své odpovědi se budu zásadně držet faktů a právní interpretace (v této věci nikterak složité). Zde a následně pro pořádek poznamenávám, že přesné citace (zejména Vaše, pana Maláska nebo citace právních předpisů) budou vyznačeny kurzívou, popř. společně “kurzívou a uvozovkami”, téměř vždy obsahují hypertextový odkaz na zdroj (který je podruhé uveden i pod textem), samotné “uvozovky” (bez kurzívy) jsou pak používány v běžném jazykovém významu - dle kontextu.

Kdo se za Prahu 6 zavazoval ve věci externích právních služeb?

Ve Vaší odpovědi jste na mou důležitou obecnou otázku, tj. jak Praha 6 za Vašeho působení vybírala právní externisty, v podstatě neodpověděl. Píšete *„zadávání právních posudků probíhalo tak, že člen rady, či vedoucí odboru poptal u právního odboru stanovisko, právní odbor následně vybral advokáta a ten se, zcela přirozeně, přišel dotázat na věci s danou problematikou související“

Problém je, že to zjevně není tak docela pravda. Např. dále píšete „Opět nevidím nic špatného na tom, že jsem „šel na jistotu“ – díky znalosti prostředí doporučil takové advokáty, u kterých se dá předpokládat…“

Především je to ale celkově v rozporu s realitou. To dokládají i slova ex-vedoucího PO Maláska, který řekl Kontrolnímu výboru dne 4.11.2019 v souvislosti mj. se zakázkou pro advokáta Kubíčka, u níž objednávka PO přišla až po Vaší schůzce s advokátem Kubíčkem a dokonce až po zpracování zadání předmětné objednané právní zakázky advokátem Kubíčkem (přesněji - subdodavatelem), že „nemá možnost, jak donutit radní, aby nekonzultovali s externími právními kancelářemi možnost spolupráce

Píšete: „nikdo z volených zástupců Prahy 6 nemůže nic objednávat“

Já jsem neříkal, že jste něco objednal (říkal jsem domlouval, což je fakt), to byla Vaše slova, když jste na Zastupitelstvu 14.5.2020 řekl: „Znovu říkám, nevím, jakou metodikou byly vybírány ty advokátní kanceláře. Já znám opravdu jenom pana Kubíčka, u kterého jsem si objednal jedno jediné stanovisko.“

O den později jste nicméně otočil a Hospodářským novinám řekl: „Právní oddělení vybralo pana Kubíčka, prošlo to kolečkem a já to jen podepsal.“

Ještě předtím – 3. 3. 2020 – jste pro aktuálně.cz uvedl: „Doktor Kubíček už v podobných věcech radil jiným samosprávám, proto jsme vybrali jeho.“

Takže, shrňme si to, máme tu několik Vašich „alternativních pravd“, bohužel vzájemně si odporujících. V odpovědi na interpelaci píšete, že advokáty vybírá právní odbor, následně rovněž v odpovědi na interpelaci píšete, že někteří byli vybráni na Vaše doporučení, do médií (aktuálně.cz) jste pak o advokátu Kubíčkovi řekl: „proto jsme vybrali jeho“

(nevím, co je „my“ – větší skupina lidí či jde o Váš pluralis maiestaticus), a nakonec HN jste řekl: „Právní oddělení vybralo pana Kubíčka… a já to jen podepsal.“ Co přesně jste podepsal?

Mimochodem, děkuji za poučení ohledně mého přeřeknutí se, když jsem v interpelaci jednou řekl „oddělení“ místo „odbor“, snad se z něj poučíte i Vy sám, viz Váš vlastní citát z HN výše. Je tedy prokázáno, že některé advokáty jste vybral Vy, zakázky jste osobně dojednal, pak se to jen formalizovalo objednávkou, kterou zaslal PO (v některých případech dokonce až po zpracování zakázky).

To dokládají i slova pana Maláska Kontrolnímu výboru ze dne 4.11.2019, kdy řekl, že: „nemá možnost, jak donutit radní, aby nekonzultovali s externími právními kancelářemi možnost spolupráce.”

Vyvstává tu teoretická právní otázka, kdy vlastně vzniká právní závazek, resp. kdy nabývá účinnosti smlouva a jak ji tedy lze uzavřít. U zakázek nad 50 000 Kč je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv dle 340/2015 Sb. § 6 (1) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. U zakázek pod 50000 Kč tomu tak není. A drtivá většina zakázek právních služeb, které Praha 6 za Vašeho působení uhradila, byla sice v hodnotě desítek tisíc korun každá, ale téměř vždy pod 50 000. Jakožto starosta jednáte za Prahu 6 s advokáty, domlouváte služby, dá se to potenciálně v jistých případech vykládat i jako (ústní) uzavření smlouvy (to je teoreticky přípustné i z pohledu zákona o registru smluv v intencích metodického návodu k aplikaci registru smluv MVČR). Třebaže, ano, později následovaly formální objednávky od PO. Z pohledu úřadu MČ je objednávka klíčová, z pohledu obecně smluvního může hrát roli i Vaše ústní dohoda s tím kterým advokátem, rozhodně to není z hlediska potenciálních právních závazků pro Prahu 6 zcela bez významu. Koneckonců min. v případě jednoho právního stanoviska Vaše osobní dohoda s advokátem společně se samotným zpracováním stanoviska předcházely objednávce zaslané PO, objednávka byla pro všechny už skutečně pouze formalitou, která se přeci jen musela udělat, protože se jednalo o vysokou částku.

Zpět ale k výběru právních externistů. Jak píšu výše, z Vaší odpovědi, z Vašich mediálních vyjádření a z vyjádření ex-vedoucího PO Maláska jsem se dozvěděl řadu alternativních verzí a je evidentní, že postup v této věci není, jemně řečeno, jednotný. Připadá Vám to v pořádku?

Co se konkrétních advokátů týče. Kupříkladu pana Kubíčka. V odpovědi píšete „byl požádán o pomoc pro své profesní kvality“ a jako argument uvádíte pár zpracovaných stanovisek. Stanovisko ohledně dluhopisů “E SIDE PROPERTY LIMITED” a “Via Che Group, a.s.” se primárně zabývalo případnou trestní odpovědností a odpovědnosti za způsobení škody Praze 6 radními a zastupiteli v případě schválení a uskutečnění prodeje dluhopisů E SIDE PROPERTY LIMITED za 50% nominální hodnoty a dluhopisů Via Chem Group, a.s. za 28% nominální hodnoty. Nevím přesně, jakým způsobem toto stanovisko prokazuje profesní kvality zpracovatele. Další z Dr. Kubíčkem (Vámi zmíněných) stanovisek pro Prahu 6 - z července 2016, - o němž v odpovědi píšete dokonce opakovaně, je stanovisko ohledně pozemků na Landronce. Víte, profesní kvality mají být pochopitelně transparentně známy předtím, než se na advokáta obrátíte, což jste zde neprokázal.

Vaše post hoc vyjádření následné údajné velké spokojenosti objektivně nevysvětluje tehdejší volbu a není argumentem. Ostatně i kvalita tohoto stanoviska (o možnosti vypovězení smlouvy o nájmu pozemku, ve vztahu ke dvěma pozemkům na Landronce), pokud jej máme považovat za kvalitní, mohla být prokázána až po pravomocném rozsudku a dovolání protistrany, o čemž se zmiňujete, což ale trvalo roky, zatímco Dr. Kubíček od Prahy 6 mezitím dostal řadu dalších zakázek (část předtím či souběžně se zpracovávaným stanoviskem ke smlouvě o pozemcích na Landronce), některé nechal zpracovávat subdodavatele, jak sám řekl médiím: „Stanoviska jsem přímo nezpracovával“, o čemž věděl i PO, jak 4. 5. 2020 Kontrolnímu výboru sdělil pan Malásek. Navíc se některá jeho (ale nejen jeho) právní stanoviska ukázala být do značné míry copy/paste. Píšete, že „Kontrolní výbor konstatoval, že některé pasáže v daných stanoviscích mohou vykazovat znaky plagiátorství“

Přesně tak, v některých stanoviscích je podíl těchto „znaků“ na celkovém textu 50–70 %. Tak nevím, o jakých profesních kvalitách přesně mluvíte, když v době zadávání zakázek žádné příliš nebyly prokázány, navíc něco za pana Kubíčka zpracovávali jiní (a zjevně ne vždy zrovna kvalitně). Nezpochybňuji kvality Dr. Kubíčka, neznám jej, možná je kvalitní právník, možná není. Zpochybňuji pouze Vaši argumentaci, proč byl vybrán: ta je prokazatelně demagogická a nesmyslná. A nebyl jsem to já, ale Vy, kdo médiím tvrdil, že *„doktor Kubíček už v podobných věcech radil jiným samosprávám, proto jsme vybrali jeho“

To jste neprokázal, není známo, že by jiným samosprávám kdy (úspěšně) radil, minimálně ne předtím, než začal být angažován za Vašeho přispění Prahou 6. Zpět ale ke stanovisku o pozemcích na Landronce. Dr. Kubíček v něm píše o třech variantách výkladu smlouvy a přichází s navrhovaným řešením: „Není pochyb o tom, že optimálním řešením dané věci je dohoda obou stran Smlouvy.“ Dále vyjadřuje názor, že by smlouva měla být ukončena, protože je (pro Prahu 6) nevýhodná. Ale ve skutečnosti nepřichází s žádnou originální argumentací. Že se Praha 6 později rozhodla smlouvu vypovědět a v soudním sporu, který protistrana iniciovala, nakonec uspěla, nemusí vůbec být zásluhou relativně stručného a obecného právního stanoviska dr. Kubíčka, které ostatně žádnou mimořádnou argumentaci nepřinášelo, ale možná spíše zásluhou kuráže Prahy 6, resp. jejího právního odboru, který svou argumentaci - slovy staré pražské školy civilistiky - opřel o zeď… a uspěl, za což mu náleží uznání a poděkování.

Mluvíme-li o opírání o zeď:. opakovaně uvádíte příkladmo některá objednaná stanoviska. Zdá se, že to má vzbudit dojem fundovaného argumentu a patrně nepočítáte s tím, že si někdo zmíněná stanoviska (a rovněž dalších 20, která naopak nezmiňujete) prostuduje.

Shrňme si to: tvrdíte, že dr. Kubíček byl vybrán pro své profesní kvality. To jste neprokázal – vše opíráte primárně o jedno právní stanovisko, které neobsahuje nijak mimořádnou argumentaci, je to v podstatě standardní stanovisko, jakéby napsal každý zkušenější advokát. Hodnota tohoto stanoviska, pokud nějakou významnější vůbec mělo, ostatně mohla být prokázána až daleko později (po ukončení soudních řízení), mezitím však dr. Kubíček od Prahy 6 dostával řadu dalších zakázek. Předtím jste tvrdil, že „doktor Kubíček už v podobných věcech radil jiným samosprávám“, to jste rovněž neprokázal.

U ostatních právníků jste ve své odpovědi pouze v jednom případě argumentoval, že jde o kvalitní právničky, a píšete „vím to proto, že obě dámy spolupracovaly s advokátní kanceláří DLA Piper, ve které jsem před lety také pracoval“. To raději už ponechám bez komentáře…

K jiným právníkům jste se příliš nevyjádřil. Ani k tomu, proč jim byly zadávány zakázky na témata velmi teoretické povahy, přičemž výsledkem (upřímně řečeno, docela přirozeně) byly kompiláty z citací zákonů, judikatury a citovaných (ne)citací z právnické literatury, článků, internetových zdrojů a dokonce diplomových prací. Píšete: *„advokáti vyjadřují svůj právní názor, který opírají o již známé právní argumenty“

To máte pravdu, jen je tragikomické, když tyto argumenty čerpají od studentů VŠ z jejich akademických prací, přičemž to ani nezpracovávají osobně, resp. to je spíš komické. Tragické je, že Vámi vedená Praha 6 jim za to platí 2 500 Kč za hodinu (přičemž na jednu (sotva) normostranu tohoto textu připadá dle plateb více než hodina této “dřiny”). Píšete, že „2 500 korun za hodinu práce advokáta je na pražské poměry velmi slušná cena, troufal bych se i tvrdit, že podprůměrná”

Ano, 2 500 Kč za hodinu je snad i standardní pražská cena, ale to v případě náročného zastupování u soudu nebo 60 minut intenzivního poradenství, ne v případě velmi ležérního kopírování-kompilování obecného textu.

Pane starosto, naprosto neprávem mě obviňujete ze lží, ať už v souvislosti s citátem v denik.cz, či v jiných případech. Já nelžu, jen cituji Vás a pana Maláska. Pochopte, že není má chyba, že Vy jste se zamotal do vlastních neustále se měnících tvrzení a opakovaně si protiřečíte.

Ex-vedoucí PO Malásek a činnost PO

V interpelaci jsem se Vás především ptal, zda vyvodíte z pochybení pana Maláska osobní odpovědnost a podniknete vůči němu nějaké kroky. Je prokazatelné, že v řadě věcí pochybil. Ať už jde o netransparentní výběr externích právníků, zpětné objednávky, či špatnou kontrolu dodaných stanovisek, z nichž se některá ukázala být pochybnými kompiláty, zpracovanými copy/paste. Vy píšete, že nepochybil. Rovněž píšete, že k „ČAK lze podávat stížnosti pouze na aktivní advokáty“, dále následuje Vaše úvaha o mé údajné neznalosti problematiky.

Ušetřil byste si zbytečný diskomfort, kdybyste si býval nastudoval sbírky kárných rozhodnutí ČAK nebo alespoň zákon 85/1996 Sb. (o advokacii) v platném znění, který v § 9a (2) d) stanoví, že „pozastavením výkonu advokacie není dotčena kárná odpovědnost advokáta, a to i pokud jde o kárné provinění, ke kterému došlo v době pozastavení výkonu advokacie“. A to minimálně s ohledem na právní etiku a možné znevážení advokátního stavu tím, že člen ČAK, byť s pozastaveným výkonem advokacie, pracující v PO úřadu MČ, vybíral (tedy pokud je fakticky vybíral on, ne Vy) pro zaměstnavatele externí právníky nikoli primárně z těch objektivně nejlepších/nejvhodnějších, ale možná spíše z těch, kteří k němu (či k Vám) měli/mají z nějakého důvodu nadstandardní vztah, např. přátelský, a shodou okolností měli stejnou adresu sídla jako kdysi vlastní AK pana Maláska (jiné AK na této adrese nesídlily, jen tyto tři). Což samozřejmě neznamená, že to jsou nutně špatní advokáti, to vůbec nechi ani naznačit, jde hlavně o netransparentnost a pochybnost způsobu výběru externích poskytovatelů právních služeb ze strany pana Maláska (či Vás), jakož i o pochybnou nutnost objednávat leckterá konkrétní stanoviska, a tudíž o potenciální poškození zájmů zaměstnavatele.

Mimochodem, pan Malásek se k závaznosti stavovských předpisů ČAK vůči své osobě sám explicitně hlásil mj. na zasedání Zastupitelstva dne 30. 4. 2020, kdy kromě jiného řekl: „Bylo toho řečeno strašně moc, co by si myslím zasloužilo, abych se k tomu vyjádřil. Bohužel příslušnost k advokátnímu stavu mi to znemožňuje.“ Aplikaci citovaného paragrafu zákona o advokacii ČAK můžete sledovat shodou okolností v těchto dnech v kauze exministra Kremlíka, přičemž o problematice kárné pravomoci ČAK nad advokáty s pozastaveným výkonem advokacie si můžete přečíst např. v březnovém článku k této kauze na stránkách ČAK. Advokátní etika, jakož i kárná odpovědnosti souvisejí primárně s členstvím v komoře, resp. (jak by řekl pan Malásek) s příslušností k advokátnímu stavu, nikoli nezbytně s aktivním výkonem advokacie.

Děkuji za zprávu o počtu smluv, které zpracoval PO. Jen jste zapomněl dodat, že to jsou leckdy dopracované vzorové smlouvy. A čísla úspěšnosti ve standardních řízeních, která do značné míry vycházejí z oněch vzorových smluv a používají vzorová podání, což jste opět zapomněl dodat, jsou zhruba stejně vypovídající. Především to ale nikterak nevysvětluje, proč si Praha 6 objednávala za desítky (a v součtu stovky) tisíc externí právní stanoviska ryze teoretického rázu, jako např. „Právní stanovisko související s uzavíráním dohod o narovnání“

či „Právní stanovisko k otázkám zápisu staveb a práv ke stavbám v katastru nemovitostí“

Taková stanoviska nutně kompilují již existující zdroje, které by měl být schopen zpracovat i student, natož diplomovaný právník pobírající mzdu v PO MČ. Proto, ano, jde o pro právníka banální věci, to je zřejmý fakt.

Píšete „V komentářích a literatuře nejsou možné budoucí úpravy vztahů založených Nájemní smlouvou a Smlouvou o zřízení věcného břemene…“

Ano, samozřejmě že nejsou. Tedy ne vždy jsou ty úplně konkrétní a pohromadě, aby se to jen opsalo. Ale je tam obecný rámec, teorie, praktické příklady aplikace, zásadní je i judikatura. A od toho máte PO, aby si toto zaměstnaní právníci nastudovali, udělali si právní názor a argumentaci opřeli o nastudované informace a logiku; přesně totéž dělají i advokáti – jsou to úplně stejní právníci, ne kouzelníci. Právníci – zaměstnanci PO – tam nejsou ryze od vyplňování vzorových smluv, zasílání výzev apod. Externí advokáty na kompilování víceméně teoretických stanovisek opravdu MČ nepotřebuje.

Co se týče pana Maláska a jeho působnosti na stejné adrese jako dva advokáti, JUDr. Kubíček a JUDr. Lukešová, kteří od Prahy 6 v posledních letech získali dohromady přes 20 zakázek, píšete: „Já totiž jako poslední působiště pana Maláska předtím, než přišel na radnici, eviduji AK Hajšman z Plzně.“

Dle údajů ČAK má pan Malásek pozastavený výkon advokacie v rámci vlastní „AK Malásek“; teď má, mimochodem, sídlo v jeho služebním bytě na Praze 6 (v majetku MČ) v Dejvické ulici, zatímco dříve bývalo v oné ulici ve Vršovicích, ve stejném domě jako dva zmínění dodavatelé externích právních služeb pro Prahu 6 JUDr. Kubíček a JUDr. Lukešová, kteří t.č. působili coby spolupracující AK Kubíček & Lukešová (rozklikněte si prosím galerii screenshotů) - měli k tomu i společný web www.akkl.cz (teď je nefunkční, doména stále patří Dr. Kubíčkovi); JUDr. Lukešová na této adrese vlastní nemovitost a JUDr. Kubíček má podle všeho na této adrese trvalé bydliště.

Z pouhých veřejně dostupných faktů si lze jednoduše dovodit zhruba toto: Vy, pan Malásek a pan K. jste spolužáci z plzeňské právnické fakulty. Pana Maláska s panem K. pojí přátelský vztah. Pana K. a paní L. rovněž pojil/pojí určitý vztah. Když pan Malásek přesídloval do Prahy, patrně požádal pana K. o trochu pomoci, ten požádal paní L., která pak na své adrese zařídila pro pana Maláska sídlo kanceláře. Vás s panem Maláskem možná též pojí přátelství (popř. pojilo, dokud jste jej nedávno nehodil přes palubu), možná i s panem K. Toto vše, tedy pokud si někdo něco podobného dovodí (hypoteticky), by bylo v pořádku, lidské a normální, jenže samo o sobě něco takového rozhodně není dostatečným důvodem, proč by dr. K s dr. L. měli dostávat od Prahy 6 zakázky za mnohé stovky tisíc, tím spíše, že minimálně část z nich byla zpracována copy/paste a navíc jeví známky plagiátu, navíc min. část byla zpracována tajným subdodavatelem (což není hřích, ale jaksi to není v souladu s argumentem odbornosti konkrétních zmíněných advokátů), některé další byly pak veskrze zbytečné, poněvadž už z podstaty byly kompiláty odjinud převzaté teorie a citátů z právních předpisů. Ovšem, jak píšu, jde o pouhou hypotézu, která by jednoho mohla napadnout (ale - jak správně podotýkáte - nikdo není neomylný).

Uveřejňování v registru smluv

Píšete: „Nevím, že by docházelo k publikování smluv s jinými advokáty pod 50 000 Kč, pakliže se jednalo o smlouvu, pak v databázi smluv se skutečně zveřejňují všechny smlouvy bez ohledu na finanční plnění, což je zcela v pořádku. Převážná většina právní pomoci se však uskutečňovala a uskutečňuje na základě objednávek. Stejně tak nebyly všechny zakázky pod hranicí 50000 Kč“

Kde začít… Samozřejmě, je zcela v pořádku uveřejňovat smlouvy bez ohledu na finanční plnění (byť je to pracné a nikoli nezbytně nutné (resp. není tím podmíněna účinnost) – dle 340/2015 Sb. § 3 (2) (h) „Povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší“

Píšete tedy “…v databázi smluv se skutečně zveřejňují všechny smlouvy bez ohledu na finanční plnění, což je zcela v pořádku. Převážná většina právní pomoci se však uskutečňovala a uskutečňuje na základě objednávek.” Zcela absurdně důrazně rozlišujete mezi smlouvami a objednávkami. A nepravdivě. Praha 6 k dnešnímu dni uveřejnila v registru smluv stovky smluv v hodnotě do 50 000 bez DPH, nemalá část z toho byla v hodnotě do 5 000 (pěti, ne padesáti). A drtivá, ale opravdu drtivá většina z těchto stovek smluv jsou… objednávky. Zdůrazňuji: objednávky. Je mezi nimi i mnoho smluv (objednávek) v hodnotě 1 000– 5 000 Kč. Uveřejněny byly i některé zakázky (objednávky) právních služeb do 50 000 Kč, ovšem nikoli ty spojené s Vámi.

Pane starosto, objednávky jsou totiž rovněž smlouvy, jen návrh na uzavření je akceptován nikoli nutně písemně, ale třeba i konkludentně či ústně; to jednak vyplývá z právní teorie, ale také to máte uvedeno i v metodickém návodu k aplikaci registru smluv MVČR, kde se píše: „V registru smluv se taktéž uveřejňují smlouvy, které jsou uzavírány formou tzv. objednávek (viz kapitola IV. písm. b.).“ a

„Smlouva, která podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně nebo, po nabytí účinnosti novely od 18. srpna 2017, jiným způsobem umožňujícím její uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Novelou došlo k výraznému změkčení poměrně přísného pravidla k písemnému uzavírání smluv. Ty mohou být uzavřeny nejen písemně, ale i jiným způsobem umožňujícím uveřejnění. Tato úprava si jistě najde své místo v rámci obchodů uzavíraných tzv. objednávkou, kdy návrh na uzavření smlouvy je akceptován nikoliv písemným právním jednáním (ale ústně nebo konkludentně). V případě těchto obchodů tzv. objednávkou doporučujeme uveřejnit toliko jen text objednávky, která byla přijata a která zahrnuje celý obsah a podstatné náležitosti smlouvy. Nemusí se již uveřejňovat písemná akceptace objednávky (ani jí smluvní strany nemusí disponovat). Pozor ale, nejdříve je třeba objednávku uveřejnit a pak z ní plnit.“ Samozřejmě, není nikdy na škodu mít i písemnou akceptaci objednávky.

Tyto objednávky, které, kdo ví proč, vyčleňujete, jsou ve skutečnosti řádné, platné a účinné smlouvy a za smlouvy jsou označené i v registru smluv. Vedete úřad, který má PO, Praha 6 pod Vaším vedením si objednala i některá právní stanoviska právě k zákonu o registru smluv. Znovu se tedy ptám, proč nejsou v registru uveřejněny smlouvy (nebo - jak píšete - objednávky) se zmíněnými advokáty v hodnotě pod 50 000 bez DPH (téměř všechny neuveřejněné byly v rozmezí 30 000–50 000), zatímco Praha 6 běžně v registru uveřejňuje jiné objednávky v hodnotě výrazně pod 50 000? A, ano, jsou mezi nimi i objednávky služeb u jiných advokátů. Nemáte-li co skrývat, uveřejníte zbývající smlouvy (objednávky) se zmíněnými advokáty (a nejlépe i se všemi dalšími, jsou-li takoví)? Kdy? A pokud ne, tak proč ne? A, máte pravdu, ne všechny smlouvy (objednávky) s těmito zmíněnými advokáty byly těsně pod 50 000, jedna byla za 50 000 (50 001 už by se musela uveřejnit), jiná 49 500, další 45 375… Navíc některé objednávky u konkrétního advokáta měly zadání, zdá se, min. částečně se kryjící se zadáním jiných objednávek u téhož nebo jiného advokáta, přičemž žádná z objednávek nebyla publikována v registru… Ovšem téměř všechny neuveřejněné objednávky u zmíněných advokátů byly v rozmezí 30 000–50 000, zatímco Praha 6 běžně uveřejňuje objednávky v desetinové hodnotě. Zvláštní shoda náhod?

Zcela na závěr mi dovolte Vás opravit v dalším zavádějícím tvrzení vzávěru Vaší odpovědi. Uvedl jste doslova: “Na posledním jednání zastupitelstva jste mě veřejně nařkl z užívání drog.”

Nebyl jsem to já, kdo vás obvinil z užívání drog. Já jsem se na posledním jednání zastupitelstva pouze podivoval tomu, co koaliční zastupitel Jan Dočekal uvedl na své veřejné FB stránce, kdyždoslova napsal: “OMG - pak proběhlo hlasování. Taková Sophiina volba. Osobně si myslím, že Kolář nějakým kamarádům přihrál “malou domů” za ty právní rozbory, nemám ho rád za jeho stupidní a nedomyšlené snahy se zviditelňovat za každou cenu (Koněv, rozhovory pro Playboy atd.), ale zase na druhou stranu si asi občas něco zobne, zahulí (kuloární info) a je od něj klid. Takže volba byla podpořit Koláře a jedeme dál, nebo ho sundat, což by znamenalo rozpad koalice.”

Nejsme to my - Piráti, kdo vás veřejně takto obviňuje z užívání drog, ba spíše naopak, z mé strany šlo o určitou formu zastání se Vás - já jsem se pouze podivoval nad zvolenou formou pana zastupitele Dočekala, která i mně přišla nedůstojná. Co si kdo dělá ve volném čase, je mi skutečně jedno. Ale, na druhou stranu, alarmující je, že si Váš koaliční zastupitel myslí a veřejně deklaruje, že “přihráváte zakázky, resp. “malé domů” svým kamarádům”. Ale že i přesto koalici podrží. To mi přijde děsivé, jako úplný návrat do 90tých let… I proto jsem já, i Piráti jako celek, v politice, aby se tyto klientelistické kamarádšofty neděly… Tato doba, doufejme, opravdu skončila.

Toto jsou fakta, žádné lži, žádné manipulace.

Přeji Vám úspěšný závěr léta a dobré zdraví.

Některé relevantní zdroje

Interpelace

Znění interpelace

Odpověď starosty Koláře

Další zdroje

zápisy ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 (zejména ze 30.04.2020 a 14.05.2020)

zápisy ze zasedání Kontrolního výbor ZMČ Praha 6 (zejména 04.11.2019 a 04.05.2020)

Zákon č. 85/1996 Sb. (Zákon o advokacii), v platném znění

Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, vydaný MVČR (v pdf)

Přehled smluv (vč. objednávek) uveřejněných Prahou 6 v registru smluv

screenshoty k tématu spolupracujících AK a pana Maláska

Některé články k tématu (obsahují citované výroky)

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dva-pravni-posudky-za-340-tisic-psal-je-starostuv-spoluzak-r/r~8762f8485a3911eab408ac1f6b220ee8/

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kolar-plagiaty-zpetvzeti/r~d516be8a5e0d11eaa6f6ac1f6b220ee8/

https://archiv.ihned.cz/c7-66764120-ode2r-75c526e0207f142

https://www.denik.cz/regiony/odstupte-pirati-praha-6-starosta-kolar-pravni-posudky-rezignace.html

https://nasregion.cz/vsechny-regiony/starosta-prahy-6-kolar-prihrava-ksefty-spoluzakum-z-plzenskych-prav/

https://nasregion.cz/praha/pravnici-analyzy-kolarovych-spoluzaku-jsou-predrazene/

https://www.ceska-justice.cz/2020/08/cak-podala-karnou-zalobu-exministra-advokata-vladimira-kremlika https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=22069

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu