Pro koho je připravena půlmiliardová zakázka?

Pro koho je připravena půlmiliardová zakázka?

Jen 23 zastupitelů městské části Praha 6 na svém zasedání 25. září 2020 schválilo zadání půlmiliardové nadlimitní veřejné zakázky „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“ na další čtyři roky. Přesně tak, jak ji v předloženém materiálu doporučila rada, tedy na celé území naší městské části, plochu 230 ha vyjma hřišť. Zakázka tedy byla schválena jen těsně o jeden jediný hlas.

Rozhodnutí nepomohla ani vystoupení odborníka Tomáše Šeny, obsahující konkrétní argumenty proti neopodstatněnosti a nehospodárnosti sečí i dalších odborných prací při zadání zakázky na celé území. Šena poukázal na to, že na šestce, kde jsou největší plochy zeleně v Praze, trávu sečou popeláři. Zamyšlení koaličních zastupitelů nevyvolal ani protinávrh Pirátů soutěžit zakázku jednou soutěží v rámcové smlouvě na čtyři roky, rozdělenou do alespoň tří oblastí a soutěžit je samostatně dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016.

Zastupitelstvem schválené zadání zakázky vychází z nově navrhované koncepce péče o zeleň a veřejná prostranství, kterou Komise životního prostředí MČ Praha 6 na svém červnovém jednání nedoporučila, jelikož nadlimitní veřejnou zakázku neřeší.(hlasování 6:0:3) Rada chce opakovaně soutěžit tak objemnou veřejnou zakázku obdobně již čtvrté volební období, přestože to může oprávněně vyvolat dojem, že je soutěž předem připravená pro jediného předem vybraného zájemce.

Do roku 2009 se soutěžila zvlášť zeleň a zvlášť úklidy, od té doby se soutěží jen jako jeden celek. (Zeleň ve všech třech oblastech měla na starosti firma Otty Chládka.) Nyní nastal čas připravit nové výběrové řízení. Chceme, aby bylo transparentní i při zachování nadlimitního režimu podle zákona o zadávání zakázek. Navrhli jsme proto rozdělení zakázky do alespoň tří logických celků a soutěžit je samostatně. To pak dá šanci většímu počtu zájemců a vznikne tím tolik žádoucí zdravé konkurenční prostředí. Chceme také stanovit povinnost uvádět i použití subdodavatelů na některé činnosti. Každá oblast, spravovaná firmou na základě smluvního ujednání s městskou částí Praha 6, má být zveřejněna a viditelně označena. Tak budou moci i běžní občané nepřímo kontrolovat kvalitu prováděné údržby zeleně a úklidu.

Údržba zeleně je nyní prováděna na základě rámcové smlouvy mezi městskou částí P6 a konsorciem CDV – Pražské služby. Vítězné konsorcium vybrala rada v roce 2017, přitom v rámci výběrového řízení byla doručena jen jediná nabídka. Rámcová smlouva byla uzavřena na dobu čtyř let, tedy do roku 2021.

Není bez zajímavosti, že už v roce 2009 získalo právě sdružení CDV služby s.r.o. a Pražské služby a.s. nadlimitní zakázku „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací“ na území MČ Praha 6 na 4 roky. Poté od roku 2013 ji získalo sdružení CDV služby s.r.o. a FREKO a.s., a v roce 2017 opět sdružení CDV služby s.r.o. a Pražské služby a.s.. Po dvanáct let zde „kraluje“ sdružení CDV služby s.r.o. střídavě se dvěma partnery a po dvakráte v roce 2009 a 2017 přišla do soutěže pouze jedna jediná nabídka.

Také členové Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 6 schválili návrh rozdělit zakázky do několika oblastí a soutěžit je samostatně. Transparentní výběrové řízení je prvním krokem k hospodárnému vynaložení půl miliardy korun na péči o zeleň a veřejná prostranství a úklid.

Praha 6 se svými 230 ha veřejné zeleně patří v tomto směru k nejzdravějším městským částem. Zeleň je nezbytnou podmínkou pro zdravý život každého z nás, proto se o ni musíme dobře starat. Aby zde zůstala i pro generace, které přijdou po nás.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu