Povolební strategie Pirátů Prahy 6

Povolební strategie Pirátů Prahy 6

Naším cílem je vyjednávat o koalici z takové pozice, aby nás kmotři ani developeři nemohli obejít. Chceme se podílet na správě města s kompetentními lidmi a se stranami bez škraloupů. Známe řešení problémů Prahy 6, a věříme, že nám na podzim dají voliči důvěru pro jejich realizaci. Odmítáme kumulaci funkcí a trafikanty v městských firmách. Naopak vítáme transparentně vybrané odborníky, kteří pomohou město a jeho firmy profesionálně řídit.

Chceme, aby občané, kteří se rozhodnou podpořit svým hlasem Piráty, jasně věděli, jak budeme po volbách pracovat. Usilujeme o změnu politické kultury v Praze 6 i v České republice celkově a transparence u nás není jen slibem na papíře. Proto jako jediná strana v Praze 6 předkládáme jasnou a závaznou strategii povolební činnosti. Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady městské části Praha 6 s cílem dostat maximum našich priorit do programu koalice. Nelpíme ale za každou cenu na zisku dobře placených funkcí. V případě potřeby jsme připraveni hrát i roli kritické, ale konstruktivní opozice.

Budeme jednat se všemi ostatními politickými stranami. Naše podpora libovolné Rady je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií, včetně trestně stíhaných či již odsouzených osob. Nepodpoříme Radu s účastí subjektů ohrožujících základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, tj. zejména s účastí KSČM nebo SPD. Výběr radních a jakákoliv smlouva o povolební spolupráci (uzavření koaliční smlouvy, tolerance menšinové rady, …) podléhají souhlasu Místního fóra Pirátů v Praze 6. Nedovolíme hromadění funkcí a přidělování trafik v městských firmách u našich zastupitelů.

Během voleb

• Výsledky voleb budeme společně sledovat na volebním štábu.

• Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr kandidátky může nezávazně komunikovat s ostatními stranami nebo s médii adekvátně k situaci.

Hned po volbách

• Jako klub zastupitelů se sejdeme bezodkladně po vyhlášení volebních výsledků.

• Na tomto svém prvním setkání klub zastupitelů zvolí napřed svého předsedu a následně též vyjednávací tým a dohodne strategii pro vyjednávání. Jednoho člena vyjednávacího týmu jmenuje předsednictvo Místního sdružení.

• Vyjednávání vede lídr kandidátky. Asistuje mu při tom vyjednávací tým. Informace o postupu vyjednávacího týmu jsou zasílány na vědomí Klubu a Místnímu předsednictvu. Lídr má na starosti také hlavní mediální výstupy.

• Po projednání výsledku vyjednávání s klubem a Místním předsednictvem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) do referenda na jednání Místního fóra. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice program schválený Místním fórem tam, kde se tyto dva liší, a to po dobu trvání koaliční smlouvy.

Vztah klubu k Radě

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi subjekty, které budou v zastupitelstvu. Různé scénáře spolupráce s ostatními stranami:

Vítězství ve volbách

Na starostu nominujeme lídra kandidátky. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci taktiky vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost.

Účast na radě

Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v Radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub či Místní fórum mohou radního, či uvolněného zastupitele za Pirátskou stranu žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nového radního a výměnu na dané pozici dle našich programových priorit.

Tolerance menšinové Rady

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskuzí k připravovaným záměrům.

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí Rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, a případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní. Formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a aktivizací občanské veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou Radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita Městské části, a tedy i její Rady. Snaha o vyvolání nedůvěry Radě musí být až poslední reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv hlavním programem jen proto, že jsme v opozici.

Souběh funkcí a obsazování dozorčích rad

• Naši zastupitelé kandidující zároveň na Magistrát hlavního města Prahy se v souladu s kodexem kandidáta vzdají od prvního jednání zastupitelstva maximálně do půl roku zastupitelského mandátu na Magistrátu nebo Radnici, pokud v jednom z nich získají uvolněnou funkci. Obdobně se též vzdají mandátu, pokud k získání uvolněné funkce dojde v průběhu volebního období.

• Budeme usilovat o snížení odměn v dozorčích radách městských firem na úroveň přiměřenou kvalifikaci, časové náročnosti a odpovědnosti v dané funkci. Odměny by také měly být navázány na hospodářské výsledky a reporty o odvedené práci a na plnění cílů stanovených vlastnickou politikou, schválenou Zastupitelstvem městské části Praha 6.

• V případě vstupu do koalice budeme usilovat o to, aby dozorčí rady městských firem byly obsazovány koaličními stranami podle poměrného klíče. Poměr se aplikuje na souhrn všech obsazovaných míst a obsazení konkrétních pozic je na dohodě zastupitelských klubů. Preferujeme, aby své odborné zástupce ve vybraných dozorčích radách měla i opozice pro plnění kontrolní role, nikoliv jako politický handl.

• Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do Rady a dalších funkcí (dozorčích rad i úřednických pozic) byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby pro kvalitní správu městské části.

• Do koaliční smlouvy budeme prosazovat mechanismus pro odmítnutí kandidátů, kteří by byli v dlouhodobém střetu zájmů, tedy takovém, který nelze vyřešit do 3 měsíců od jmenování. Nebudeme vnucovat jiným stranám naše principy otevřených a transparentních nominací, ale v případě jejich zájmu jim poskytneme pomoc a know-how k jejich uspořádání.

• Souběh funkce našeho zastupitele a členství v jedné dozorčí radě městské firmy je přípustný za předpokladu, že nominace bude výsledkem otevřeného a transparentního výběrového řízení s důrazem na kvalifikaci uchazeče a jeho schopnost věnovat se důsledně oběma funkcím.

Vnitřní poměry klubu

• Klub zastupitelů Pirátů tvoří všichni zvolení zastupitelé. Každý zastupitel se řídí schváleným kodexem a volebním programem, případně volebním programem ve znění koaliční smlouvy. Klub usiluje o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.

• Po sestavení rady si členové klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokryty všechny oblasti. Klub schválí způsob společného plánování priorit, projektového vedení, pravidelného vyhodnocení a zveřejňování dosahovaných výsledků zastupitelů a dalších funkcionářů a požadavky na předjednání návrhů v gesčních týmech.

• Nelze-li rozhodnout podle programu či jiných schválených dokumentů, může klub konzultovat otázku s odbornými garanty, Místním předsednictvem či Místním fórem. Stejně tak se tyto orgány mohou obrátit na klub a ten je povinen s nimi věc projednat.

• Obdobně je možné konzultovat otázku i se skupinou členů, pokud jde o problém týkající se části území v působnosti Místního sdružení, které ale nespadá do správního obvodu Radnice městské části Praha 6 (nyní například Suchdol). V takovém případě musí být dána možnost účasti na konzultaci nejméně všem členům, kteří mají na takovém území trvalé bydliště.

• Pro nominace kandidátů do různých funkcí zřídí klub zvláštní nominační tým s účastí expertů a stanoví tomuto týmu průhledný postup. Každý pracovník, kterého vybírá klub nebo zastupitel, musí projít společnou částí výběrového řízení, kterou organizuje klub a kde se ověřují základní předpoklady. Zadání, hodnocení i celkové výsledky výběrového řízení bude klub průběžně zveřejňovat. Zastupitel Pirátů z principu nezaměstnává své rodinné příslušníky a partnery.

• Označení hlasování za tzv. zásadní hlasování musí být přijato minimálně 2/3 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně.

• Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř klubu, volí a odvolává svého předsedu a případné místopředsedy a schvaluje svůj jednací řád.

Vztah klubu k Pirátské straně

• Úspěch v komunálních volbách nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany, náboru nových členů a bude celkovou vzpruhou pro další volby po celé republice. Budeme usilovat o co nejužší kontakt mezi klubem a stranou.

• Místní fórum vždy schvaluje koaliční smlouvu nebo jinou podobnou politickou dohodu a rozhoduje o nominacích zástupců Pirátů na funkce v Radě.

• Klub bude pravidelně informovat členskou základnu a Místní fórum o své vykonávané i plánované činnosti a výsledcích. Neschválí-li Místní fórum něco jiného, je klub vázán volebním programem tak, jak byl v platnosti v době voleb. Jednání klubu o projednávaných tiscích jsou členům a registrovaným příznivcům předem oznámena a zpravidla je jim umožněna i osobní účast na takovém jednání. Pokud ze zásadních důvodů nebude možné přístup umožnit, je o tom klub povinen transparentně informovat veřejnost, a to včetně konkrétních důvodů, které k tomu vedly.

• Žádný funkcionář není povinen odvádět část své odměny, jak to bývá u některých jiných stran. Je však vítáno, pokud se dobrovolně rozhodne sponzorovat konkrétní charitativní, pirátskou nebo občanskou aktivitu. O způsobu řešení nepřiměřeně vysoké odměny za výkon funkce v dozorčí radě, dokud se nepodaří prosadit její snížení, rozhodne zastupitelský klub.

• Předsednictvo Místního sdružení projedná s předsednictvem Krajského sdružení model případného odměňování neuvolněných zastupitelů z příslušného rozpočtu dle výsledku voleb, koaličního vyjednávání a finančních možností strany.

Vztah klubu k senátorům a poslancům

Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou a oboustrannou komunikaci se senátním i poslaneckým týmem Pirátů a to zejména v případech využití zákonodárné iniciativy Radnice anebo připomínkování zákonů týkajících se komunální úrovně.

Tento dokument je součástí volebního programu a kandidáti se svou kandidaturou zavazují k jeho dodržení. Lze jej změnit pouze se souhlasem Místního fóra.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu